آموزش و اطلاعات مختلف کامپیوتر

1- OSI ...

الف. معماري شبكه است               ب. مدل شبكه است.   ج. مدل و معماري شبكه است       د. استاندارد

2- چگونگي اتصال واقعي كامپيوترها را به يكديگر چه مي نامند؟

الف. شبكه  ب. پروتكل                ج.توپولوژي                د.رسانه انتقال

3- كدام يك وظيفه لايه شبكه نيست؟

الف. آدرس دهي در شبكه WAN                ب. مسيريابي              ج.كنترل ازدحام                           د.كنترل خطا

4- طبقه بندي شبكه ها از نظر تكنولوژي  انتقال در كانال كدام است؟

الف. پخشي- محلي     ب.پخشي- گسترده     ج.نقطه به نقطه-محلي د.نقطه به نقطه-پخشي

5-در مدل OSI چه لايه اي به لايه انتقال سرويس مي دهد؟

الف.شبكه   ب.فيزيكي ج.جلسه                     د.كاربردي

6- تقسيم‌بندي كامپيوترها به LAN و WAN  از چه جنبه‌اي است؟

الف. جغرافيايي                            ب.سخت افزاري                          ج.نرم‌افزاري                                د.از نظر كمپاني

7- كدام يك از توپولوژي هاي زير توپولوژي نقطه به نقطه نيست؟

الف.مش                                    ب.درخت                                   ج.Bus                                     د.ستاره

8- از توپولوژي زير كدام يك از توپولوژي‌هاي پخش همگاني است؟

الف.مش                                    ب.درخت                                   ج.Wireless                                           د.ستاره

9-در مدل OSI لايه انتقال به چه لايه اي سرويس مي دهد؟

الف.لايه ارائه                              ب. لايه پيوند داده                       ج.لايه شبكه                              د.لايه جلسه

10-در مدل OSI كدام لايه‌ها حتما نرم‌افزاري‌اند؟

الف.لايه ارائه و جلسه                   ب.لايه انتقال و شبكه  ج.لاه شبكه و پيوند داده                                د. لايه ارائه و پيوند داده

11-كدام لايه مدل OSI با رسانه انتقال در ارتباط است؟

الف. فيزيكي                               ب.شبكه                                    ج.پيوند داده                                د.كاربردي

12-كدام يك جز سخت افزار نمي باشد؟

الف.host                                  ب.واسط مياني                            ج.كانال ارتباطي                          د.پروتكل

13-معيارهاي مقايسه توپولوژي ها كدامند؟

الف.سرعت                 ب.هزينه                                    ج.قابليت اطمينان                         د.همه موارد

14-در مدل OSI كداميك هم نرم‌افزاري و هم سخت افزاري است؟

الف.لايه كاربردي و ارائه                                ب.لايه جلسه و انتقال                  ج.لايه فيزيكي                            د.لايه شبكه و پيوند داده

15- قابليت اطمينان در كدام يك از توپولوژي هاي زير از همه بالاتر است؟

الف.Ring                                ب.Mesh                                ج.Bus                                     د.Star    

16-معماري شبكه تشكيل شده از چيست؟

الف.لايه ها                 ب.پروتكل                 ج.لايه ها و پروتكل                     د.وظايف لايه ها

17-در توپولوژي گراف كامل(مش) اگر بخواهيم يك گره(كامپيوتر) را به n كامپيوتر موجود در شبكه بيافزائيم، چند Link اضافه مي‌شود.

الف.n                        ب.n-1                     جn+1                                       د.

18-در صورتيكه 5 ايستگاه در يك شبكه وجود داشته باشد، نيازمند چند خط ارتباطي خواهيد بود؟

الف.5                        ب.10                        ج.20                         د.15

حل: تعداد كانال در يك شبكه mesh با n ايستگاه برابر      است. بنابر اين

19-در كانال پخشي همگاني، آدرس مبدا مي تواند به كدام صورت باشد؟

الف. منفرد                  ب.گروهي                  ج.همگاني                  د.هرسه مورد

20-شبكه اي با توپولوژي Bus با سه كامپيوتر داراي چند كانال ارتباطي است؟

الف.2 كانال                                ب.5 كانال                  ج.1 كانال                   د.3 كانال  

حل: توپولوژي Bus فقط داراي يك كانال مشترك است.

21- شبكه روبرو نشان‌دهنده كدام توپولوژي است؟

الف. حلقوي                ب.ستاره                     ج.خطي                    د.گراف(مش) ناقص

22- در يك شبكه به كامپيوتر سرويس گيرنده اصطلاحا چه مي گويند؟

الف. Node              ب. Client           ج. Work Station            د. Server

23- كدام توپولوژي داراي قابليت اطمينان بالاتري نسبت به بقيه است؟

الف. گراف ناقص                         ب.حلقه                     ج. گراف كامل                            د.درخت

24- كدام يك جز موارد جهاني نشدن OSI نيست؟

الف. تكنولوژي نادرست ب.سياست نادرست      ج.زمانبندي نامناسب     د.تئوري ناقص

25-كدام يك جز وظايف لايه جلسه نيست؟

الف. ايجاد ارتباط اوليه و قطع آن.    ب. تشخيص هويت فرستنده          ج.مديريت كانال                          د.انتقال ادامه اطلاعات

26-قراردادن چندين نرم‌افزار و يا فايل روي چند كامپيوتر باعث افزايش ......... مي شود.

الف. سرعت                                ب.قابليت اطمينان                        ج.انتقال اطلاعات                        د. اشتراك منابع                                                                          

27- بسته بندي داده ها به صورت فريم (Frame) وظيفه كدام لايه است؟

الف. پيوند داده                             ب.انتقال                    ج.جلسه                     د.نمايش

28- در مدل ستاره بين هر دو كامپيوتر چند Link وجود دارد؟

الف. n          ب.   ج.2                           د.1

29-تجارت بين دو شركت جزء كدام تجارت الكترونيكي محسوب مي‌شود؟

الف.B2C          ب.C2C                    ج.B2B                    د.C2A

30- كدام توپولوژي حتما از Hub استفاده مي كند؟

الف.گراف                   ب. درخت                  ج. باس                      د. گراف ناقص

31- شبكه اي كه از نظر گستردگي جغرافيايي در حد يك كشور باشد را شبكه ............... گويند.

الف. MAN                              ب.LAN                 ج.WLAN                              د.WAN

32- تفاوت بين Point To Point و  Broadcast در چيست؟

الف.در broadcast هر كانال فقط دو كامپيوتر را بهم متصل مي‌كند ولي Point To Point به صورت سراري است.

ب.هر دو كانال كامپيوترها را به يكديگر وصل مي‌كنند و فرق بين آنها در شكل كابل و نوع توپولوژي است.

ج.در Point To Point چندين كانال وجود دارد ولي در Broadcast فقط يك كانال ارتباطي وجود دارد.

د. گزينه ب و ج صحيح است.

33- كدام ويژگي ICT را به عنوان شاخه‌اي از IT معرفي مي كند؟

الف-توسعه نرم‌افزاري                   ب.انتقال اطلاعات                       ج. توسعه سخت افزاري                د.پردازش داده

34- هزينه كدام يك از توپولوژي هاي زير بيشتر است؟

الف. حلقوي                                ب.ستاره                                     ج.مش                       د.ستاره

35- در مدل OSI اگر هر لايه(غير از لايه فيزيكي) 10 بايت سرفصل(Header) به داده اضافه نمايد و برنامه كاربردي بخواهد يك پيغام 200 بايتي را ارسال نمايد چه درصدي از پهناي باند شبكه هدر مي رود؟

الف. 23                    ب.25                                        ج.41                                         د.5

حل: كلا شش لايه 60=10*6 بايت سرفصل به پيغام 200 بايستي اضافه مي كنند پس داريم: =سرباري

36- اجزاي لايه فيزيكي كدامند؟

الف. فرستنده                               ب. گيرنده                  ج. رسانه انتقال                            د. همه موارد.

37- فرستنده نوري در كارت شبكه نوري چه كاري انجام مي دهد؟

الف. تبديل ولتاژ به نور                  ب. تبديل مقاومت به نور                               ج. تبديل نور به مقاومت                                د. تبديل نور به ولتاژ

38-پهناي باند كدام يك از رسانه هاي زير بيشتر است؟

الف. زوج سيم به هم تابيده                            ب. فيبر نوري                              ج. كابل كواكسيال                        د. زوج سيم

39- نوع كانال انتقال در راديو و تلويزيون چگونه است؟

الف. دوطرفه همزمان                   ب. ساده                                    ج. دوطرفه همزمان                     د. هيچكدام

40- كدام يك جزء مشكلات مشترك محيط انتقال نمي باشد؟

الف.نويز                                     ب.تاخير                                     ج.تضعيف                   د. استراق سمع

41-كدام يك جز مزاياي  Multiplexing محسوب مي شود؟

الف. كاهش هزينه        ب. افزايش سرعت                       ج.نداشتن نويز                             د. همه موارد

42- كدام يك از مزاياي فيبر نوري محسوب نمي شود؟

الف. امنيت آن بسيار كم است            ب.سرعت آن بسيار بالاست        ج. حجم كمي را اشغال مي كند       د. نويز پذير نمي باشد

43- Multiplexing در شبكه به چه معناست؟

الف. به اشتراك گذاشتن رسانه انتقال                   ب. به اشتراك گذاشتن داده        ج.بالابردن سرعت                       د. پايين آوردن نويزپذيري

44- بي سيم(Wireless) از كدام تكنولوژي انتقال استفاده مي نمايد؟

الف. الكتريكي                             ب. تكنولوژي نوري                      ج. امواج                     د. الكترونيكي

45-تعداد سيكل يا تعداد تناوب در واحد زمان را چه مي گويند؟

الف. دامنه                  ب.فاز                        ج.فركانس                  د.فصله بيتي

46- كدام سيگنال مقاديرش پيوسته مي باشد؟

الف. ديجيتال                              ب. باينري                  ج.آنالوگ                    د. همه موارد

47- در كدام روش ارسال اطلاعات،  اطلاعات به صورت بيت به بيت  ارسال مي شود؟

الف.موازي                  ب.فيزيكي                 ج.سريال                    د. هيچ كدام

48- در كداميك نوع موج الكترومغناطيس مي تواند باشد؟

الف. زوج سيم                             ب.كابل كواكسيال                        ج.بي‌سيم                   د.فيبر نوري

1s

49- فركانس نمودار زير چقدر است؟

الف. 1Hz     ب. 8Hz

ج.2Hz          د.4Hz

50- تعداد بيت هاي منتقل شده در واحد زمان چيست؟

الف. baud rate                ب.bit rate                 ج.ASK                      د. FDM

51- پهناي باند از خصوصيت ................ است.

الف. فرستنده داده ها                    ب. گيرنده داده‌ها                         ج. كانال انتقال                            د. هر سه مورد

52-baud rate  به معني تعداد........ منتقل شده در واحد زمان است.

الف.bit                ب. Byte                 ج. فركانس                 د.سيگنال

53- اگر نرخ بيتي سيگنال  bps 1000 باشد چند بيت را مي توان در پنج ثانيه ارسال كرد؟

الف. 5000 ب.900                      ج.100                       د.1000

حل:                                                                                                                           

54- هر سيگنال در مدولاسيون   64QAM چند بيت منتقل مي كند؟

الف. 8                       ب.3                          ج.6                           د.12

حل:                                                                                                                                             =تعدا بيت

55- پهناي باندي كانالي 30KHz است و بيشترين حد فركانس 70KHzاست. حد پائين فركانس چقدر است؟

الف. 40KHz                            ب.100KHz                            ج.50KHz                               د.70KHz

حل:                       حد پايين فركانس- حد بالاي فركانس = پهناي باند بنابر اين: حد پايين فركانس-70 = 30 و40 = 30-70=حد پايين

56-سرعت انتقال كامپيوتري 1200 بيت بر ثانيه است. اگر از مدولاسيون 4PSK استفاده شود baud rate  را بدست آوريد.

الف. 300                                   ب.2400                                    ج. 1200                                    د.600

حل:                                                                             = تعداد بيت در هر سيگنال

57- در مدولاسيون 4PSK چند سيگنال وجود دارد؟

الف-4                                       ب. 5                                         ج. 2                                          د.3

حل:                                                                                          4سيگنال وجود دارد كه هركدام 2 بيت را مشخص مي كند.

58-  افزايش پهناي باند موجب چه پديده اي مي گردد؟

الف. كاهش تاخير                         ب. بالارفتن سرعت      ج.بالارفتن حجم انتقال اطلاعات                    د.كاهش تضعيف

59-كدام رسانه پديده تضعيف رخ مي دهد؟

الف. بي سيم                               ب. فيبر نوري                              ج. زوج سيم                                د. هرسه مورد

60- در شكل مقابل اگر baud rate برابر 400 باشد bit rate چه قدر مي شود؟

الف.800                                    ب.1200                   

ج.400                                       د.1600

حل: 8 سيگنال(دايره توپر) وجود دارد بنابر اين: =تعداد بيت در هر سيگنال

 

رديف

الف

ب

ج

د

رديف

الف

ب

ج

د

رديف

الف

ب

ج

د

رديف

الف

ب

ج

د

1

 

 

 

 

16

 

 

 

 

31

 

 

 

 

46

 

 

 

 

2

 

 

 

 

17

 

 

 

 

32

 

 

 

 

47

 

 

 

 

3

 

 

 

 

18

 

 

 

 

33

 

 

 

 

48

 

 

 

 

4

 

 

 

 

19

 

 

 

 

34

 

 

 

 

49

 

 

 

 

5

 

 

 

 

20

 

 

 

 

35

 

 

 

 

50

 

 

 

 

6

 

 

 

 

21

 

 

 

 

36

 

 

 

 

51

 

 

 

 

7

 

 

 

 

22

 

 

 

 

37

 

 

 

 

52

 

 

 

 

8

 

 

 

 

23

 

 

 

 

38

 

 

 

 

53

 

 

 

 

9

 

 

 

 

24

 

 

 

 

39

 

 

 

 

54

 

 

 

 

10

 

 

 

 

25

 

 

 

 

40

 

 

 

 

55

 

 

 

 

11

 

 

 

 

26

 

 

 

 

41

 

 

 

 

56

 

 

 

 

12

 

 

 

 

27

 

 

 

 

42

 

 

 

 

57

 

 

 

 

13

 

 

 

 

28

 

 

 

 

43

 

 

 

 

58

 

 

 

 

14

 

 

 

 

29

 

 

 

 

44

 

 

 

 

59

 

 

 

 

15

 

 

 

 

30

 

 

 

 

45

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم تیر 1385ساعت 7:58  توسط عیسی زاده  |